چهارشنبه های سلامت روان

تاریخ ارسال: 1398-08-22
چکیده مقاله جایگاه نماز در سبک زندگی ایرانی_اسلامی
نویسنده: ابراهيم حسين پور 
كارشناسی ارشد رشته تاریخ تشيّع و معاون پرورشی مدرسه حضرت رسول اكرم(ص)
 
هدف از انجام اين پژوهش بررسی جايگاه و نقش نماز در سبک زندگی ايرانی اسالمی در بين اقشار مختلف جامعه، به ويژه دانش آموزان نوجوان و جوان می باشد.
با توّجه به اهمّيت نماز در رشد و تعالی انسان و رسيدن به قرب الهی و با توّجه به نقش نماز در دوری از گناه و جرائم اجتماعی بايد گفت نماز ستون دين و بهترين و استوارترين برنامه آدم سازی است و هيچ عملی نزد خداوند محبوب تر از نماز نيست.
يافته های پژوهش نشان می دهد كه نماز می‌تواند انسان را با اعتماد به نفس و اطمينان وصف ناشدنی به سوی سعادت و خوشبختی در زندگی دنيوی و اخروی پيش ببرد.
نتايج پژوهش حاكی از آن است كه نماز دارای آثار فردی و اجتماعی فراوانی است كه موجب اصلاح جامعه، اقتصاد سالم و كنترل نظم و انديشه جوامع می شود. ازجمله آثار فردی آن، تاثير بر روان فرد ازجمله: ايجاد تمركز، آرامش، اعتماد به نفس، پشتوانه قوی، درمان وسواس و...در نهايت ايجاد سبك زندگی مناسب می شود.
به طور كلی میتوان گفت انجام فريضه نماز بر بهبود سبك زندگی دانش آموزان مؤثّر است.
 
 
در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه باشید.
namaz_congress