محورها و موضوعات اصلی کنگره

محورها و موضوعات اصلی سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان  به شرح زیر می‌باشند:

نماز و کاهش اضطراب
نماز و درمان افسردگی
نماز و استحکام روابط خانوادگی
نماز و تنظیم هیجانی
نماز و انضباط ذهنی
نماز و تقویت اراده
نماز و نیاز فطری انسان
نماز و تعاملات بین‌فردی
نماز و چهره‌گشایی
نماز و دل‌آرامی
نماز و رفتارهای معقول اجتماعی
نماز و نظم‌پذیری
نماز و تقویت تاب‌آوری
نماز و بازداری رفتاری
نماز و به‌زیستی روانی
نماز و سبک زندگی
نماز و سلامت روان
نماز و بازدارندگی آسیب‌های اجتماعی
نماز و خانواده متعالی
نماز و رفتارهای متعالی
نماز و پیوندهای اجتماعی
نماز و احساس امنیت روانی
نماز و سلامت روان‌شناختی
نماز و نشاط درونی
نماز و خودشکوفایی معنوی
نماز و تقویت خودآگاهی
نماز و احساس خوشایند کودکان
نماز و سبک فرزندپروری
نماز و دلبستگی ایمن به خدا
نماز و رسالت اجتماعی 
نماز و اندیشه آسیب زدایی
نماز و نیایش در ادیان ابراهیمی